Bir süre için tek ödeme yöntemi Ininal
KOTH Etkinliği
KOTH Etkinliği

KOTH'un a�?l?m? nedir?
- "King of The Hill", T�rk�esi "Tepenin Kral?".
Nedir bu KOTH ve nas?l oynan?r?
- KOTH etkinli?inde tepe dedi?imiz bir b�lge vard?r ve oyunun amac? bu tepeye gidip yeterli s�re tepede bulunarak tepeyi ele ge�irmi? olmakt?r. Yani, tepeye gidersiniz, yeterli s�re boyunca �lmeden tepeyi d�?manlardan savunursunuz ve s�reyi doldurdu?unuzda etkinlik sona erer. Etkinlik sona erdi?inde �d�ller sahibinin envanterine aktar?l?r ve sunucunun bir sonraki yeniden ba?latmas?na kadar ad?n?z "Tepeyi Ele Ge�iren" ba?l??? alt?nda g�z�k�r! (yeterli s�re, etkinlik s?ras?nda sa? ekranda g�z�k�r)
KOTH etkinli?ini ne s?kl?kla g�rebiliriz? Zamanlar? belli midir?
- Elbette haftal?k etkinlik takvimi bellidir ve KOTH da bu takvimde yerini alm??t?r. Etkinlik takvimini incelemek i�in oyun i�inde ?u komutu kullanman?z gerekmektedir: /warp pano
KOTH'a neden �nem vermeliyiz?
- �zel b�y�ler, elit e?yalar, premium malzemeler... Hepsine ihtiya� duyulur ve hepsinin de KOTH �antas?'dan �?kma ihtimali bulunmaktad?r. �anta, tepeyi ele ge�iren ki?iye verilen �d�ld�r.